Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Καθημερινή ζωή

SOUTIEN À L'ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Créez un système d'organisation pour aider l'élève à préparer ses affaires.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Adapter les photocopies

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
8+

Plan de la leçon

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Utiliser des outils géométriques adaptés

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Entretenez une routine

Dyspraxiatheca

Γραφή