Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Μαθηματικά

UTILISER DES OUTILS GÉOMÉTRIQUES ADAPTÉS

Conseillez aux parents l'utilisation d'outils adaptés.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Plan de la leçon

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Les mots pour exprimer les opérations

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Utiliser des outils géométriques adaptés

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Utiliser des couleurs pour organiser le matériel

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας