Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Μαθηματικά

LES MOTS POUR EXPRIMER LES OPÉRATIONS

Aidez l'élève à s'approprier la terminologie mathématique.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Utiliser des outils géométriques adaptés

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Organiser les vêtements

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Plan de la leçon

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Utiliser des couleurs pour organiser le matériel

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας