Πρότυπο μάθημα

14+
Ανάγνωση

READING: THE FANTASTIC GENRE

Reading and analysing a text belonging to the fantastic genre
Constitute the genealogy of characters
Analyzing narration
Understanding new words and phrases

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

Writing strategies

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Naples

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

The comic genre (theatre)

Dyspraxiatheca

Προετοιμασία μαθήματος
14+

Christmas and the Epiphany

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή