Πρότυπο μάθημα

14+
Προετοιμασία μαθήματος

THE COMIC GENRE (THEATRE)

Reading, understanding, analysing and playing comic theatre texts
Texts about the comic genre

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

14+

Naples

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Creative writing: fiction

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Writing strategies

Dyspraxiatheca

Γραφή
14+

Theme: Reading Skills • interview of a poet and the story of the young bookseller

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση