Εκπαιδευτικό φύλλο

8+
Εντός της αίθουσας

PLAN DE LA LEÇON

Les plans et résumés de leçons aident l'élève à mieux se repérer et à mieux retenir l'information.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

8+

Organiser les vêtements

Dyspraxiatheca

Καθημερινή ζωή
8+

Utiliser des outils géométriques adaptés

Dyspraxiatheca

Μαθηματικά
8+

Plan de la leçon

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
8+

Adapter les photocopies

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης