Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Ανάγνωση

MIX THE MEDIA

Whenever it’s possible use diversed multimedia tools connected with the lesson topic.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Provide different options for knowledge presentation

Dyspraxiatheca

Εργασία για το σπίτι
10+

Evoke empathy

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας
10+

Introduce flashcards

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Maps of words

Dyspraxiatheca

Γραφή