Εκπαιδευτικό φύλλο

10+
Εντός της αίθουσας

EVOKE EMPATHY

Use "Empathy Map" activity to show entire class what does it mean to be dyspraxic.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

10+

Maps of words

Dyspraxiatheca

Γραφή
10+

Mix the media

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Introduce flashcards

Dyspraxiatheca

Ανάγνωση
10+

Written transfer of information

Dyspraxiatheca

Εντός της αίθουσας