Εκπαιδευτικό φύλλο

6+
Γραφή

STRONG PENCIL GRIP

Introduce different kinds of grips to students or experiment with different grip styles.

  •   Dyspraxiatheca
  •   Dyspraxiatheca

Other contents that could interest you :

6+

Be consistent with the code

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Use friendly font

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης
6+

Writing strategies

Dyspraxiatheca

Γραφή
6+

Connecting and underlinning are not dyspraxic friendly

Dyspraxiatheca

Οργάνωση της διάταξης